Polityka prywatności

cyber-security-cybersecurity-device-60504

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Spółka OWL jako Administrator danych osobowych Klienta lub innej osoby, będącej osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

 1. Dane dotyczące Administratora:
  OWL Sp. z o.o.
  ul. Zacisze 16a
  65-775 Zielona Góra
  dane kontaktowe:
  tel. +48 68 410 22 21
  mail – biuro@owlpolska.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o współpracy,
  • wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest:
   (i) W celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
   (ii) W celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • Podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, Call Center, obsługa platform kontaktów z Klientem, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
  • Podmioty z grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator,
  • Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne,
   audytowi, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a zakresie związanych z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.
  Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłączeni z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 5. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:
  Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  Żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  Żądania usunięcia danych przetwarzania bezpodstawnie,
  Żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  Żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  Wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

RODO

Uprzejmie przypominamy, z dniem 25 maja 2018 roku są wdrożone wymagania dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO).

Z przyjemnością informujemy, że OWL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze wdrożyła system RODO.

W ramach współpracy ze swoimi klientami Spółka jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe:

–        Pracowników i współpracowników Klientów zgłoszonymi jako osoby do kontaktów.

Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, powyżej umieszczamy „Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych”, której adresatem są podmioty, będący osobami fizycznymi.

Ponadto z uwagi na fakt, że dane osobowe osób zgłoszonych do kontaktu ze Spółką nie są pozyskiwane przez Spółkę od tych osób, wyżej umieściliśmy „Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych”, której treść odpowiada wymogom informacyjnym nakładanym na administratora danych osobowych na podstawie art. 14 RODO. Uprzejmie prosimy o przekazanie załączonej Informacji wszystkim osobom, które zgłosiliście Państwo jako osoby do kontaktu w relacjach ze Spółką a także przekazywanie tej Informacji w przyszłości osobom, które będziecie zgłaszali do Spółki w celach kontaktu z Państwem.

Niezależnie od RODO Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów podatkowych i rachunkowych).

Dane te przetwarzane są w poniżej wskazanych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki OWL, a w szczególności:

 • zapewnienie obsługi płatności
 • monitorowania bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną
 • przeciwdziałanie oszustwom oraz nadużyciom
 • obsługiwania zgłoszeń przesyłanych do nas przez formularze kontaktowe oraz adres e-mail gdy nie są one związane z realizacją zamówień
 • w celach windykacji należności, postępowań sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych
 • przeprowadzanie badań statystycznych
 • archiwizowanie danych w celach wymaganych przepisami prawa

Zespół OWL